Svendborg - Nyborg banen

| | | |

(Illustreret Tidende årgang 38 (1897)) Læs mere på www.svendborghistorie.dk

Du anbefales også at surfe på SFvJ's hjemmeside

Der er nu forløbet et halvt hundrede år, siden den første jernbanestrækning anlagdes her i landet.

Svendborg Station 1897 (Svendborg-Nyborgbanen)Svendborg Station 1897 (Svendborg-Nyborgbanen)
Ventesal Svendborg Station 1897Ventesal Svendborg Station 1897I mellemtiden har vi fået den ene ny banelinje efter den anden, og det kan siges, at Danmark i øjeblikket er rigt og godt forsynet med skinneveje gennem alle sine landsdele. Alligevel er der egne, som ikke skæres af nogen jernbanelinje, og hvor beboerne ganske naturligt ønsker bane anlagt.

 

 

 

Derfor har man i de seneste år set mange andragender indsendte til Rigsdagen om nye banelinjer, ikke hovedruter, men små lokale baner til forbindelse mellem et par byer og til bekvemmelighed for egnens landboere og for turiststrømmen.
Station 1897 Svendborg-NyborgbanenStation 1897 Svendborg-NyborgbanenNu i de danske jernbaners jubilæumsår, har der været og er endnu en stor mængde småbaner under bygning. Og det er oftest ved privat initiativ, at de fremstår og kommer til at virke.
Svendborg-Nyborgbanen er en sådan privatbane. I en halv menneskealder har der været arbejdet for at få planen realiseret. Og i 1889 var mange nået så vidt, at andragende om koncession kunne indgives til Rigsdagen - den gang dog uden resultat. Først ved juletid 1894 blev koncessionen givet. Anlægget blev da straks påbegyndt. Men på grund af usædvanlig store ekspropriationsudgifter og anskaffelsen af sværere skinner og materiel end oprindelig påtænkt, gik anlægssummen op til 2.100.000 kr., hvilket er 400,000 kr pr hver af de godt og vel 5 mil, som er banens længde.

 


Svendborg-Nyborgbanen 1897Svendborg-Nyborgbanen 1897

 

Terrænet mellem Nyborg og Svendborg er ret ukendt for folk fra det øvrige Danmark. Nu vil vejen sikkert blive befærdet af de fleste rejsende, der skal til eller fra Svendborg, og for hvem ruten via Odense ville være en omvej. Østfyn er også et land, der er værd at se. Det ligner noget Østjylland, har mægtige bakker, mange små åer, lave sumpe og store skovstrækninger med gamle herresæder, f.eks. Holckenhavn. Men netop i en sådan egn bliver et baneanlæg med mange dybe gennemskæringer og lange dæmninger en kostbar historie. Denne bane er da også den kostbareste pr. mil heri landet. Til gengæld bor der her ca 1000 mennesker mere pr. banemil end ved nogen anden dansk jernbanestrækning, den ny nordsjællandske kystbane fraregnet.

På strækningen Nyborg - Svendborg findes der fire større stationer: Øksendrup, Hesselager, Gudme og Vejstrup, samt fire mindre stationer: Frørup, Rygård, Oure og Skårup og desuden tre små holdepladser: Bønkel, Slude og Holmdrup. Ved stationerne er opførte smukke stationsbygninger i gammel dansk bindingsværksstil, efter tegninger af arkitekt Wenck. Særlig smuk er stationen i Svendborg, tæt ved den livlige havn. Bygningen er opført i en slags bonde- eller almuestil med forskelligfarvet bindingsværk og udskæringer og med mange fag store vinduer med mange små ruder. Midt på taget hæver sig et lille træspir, noget lig et norsk staturs klokkespir. Der er over hele bygningen noget fornøjeligt, sirligt og pynteligt, næsten noget skovrestaurantagtigt, som virker fortræffeligt i det muntre havneparti og som passer godt til banelinjens bestemmelse som turistrute.
Svendborg-Nyborgbanen 1897Svendborg-Nyborgbanen 1897Hele banelinjen er indhegnet, undtagen ved overkørsler, men er endnu ubevogtet. Om nogen tid venter koncessionshaverne at få tilladelse til at anbringe led og bygge vogterhuse.

Koncessionshaverne er d'herrer jægermester Jørgensen, amtsrådsmedlem, forpagter H.P. Nielsen, Oure, landstingsmand, kaptajn Sørensen, Nyborg, forpagter P. Rasmussen, Brændeskovgård, og sagfører Knudsen, Svendborg.
Anlægget har været overtaget i entreprise af entreprenørfirmaerne Hoffmann & Gunnerson, af Glud, Werner & Winkel, samt af Johansen & Madsen. Banens driftsbestyrer og anlægger, er hr. ingeniør Ammentorp.

Den 1. juli indviedes banen ved festligheder både i Nyborg og i Svendborg. Et festtog førte ca 150 særligt indbudte gennem hele strækningen. Naturomgivelserne beundredes meget, særlig turen Holmdrup-Svendborg, hvor der stadig åbner sig udsigt til bæltet med Langeland fortonet ude i horisonten til Thurø og Tåsinge ved Svendborgsund og til selve dette for sin naturskønhed berømte sund med det smukke Christiansminde anlæg.
I den forløbne måned har trafikken på den ny bane, særlig ved pinsetid været særdeles betydelig.

Læs mere her